Podmínky užívání

V platnosti od 1. 1. 2015

Registrací na ťapka.cz souhlasíte s následujícími Uživatelskými podmínkami:

I. Definice

 1. ťapka.cz označuje web www.ťapka.cz či jakékoliv jiné platformy, které jsou obrandované zcela či částečně logy a jinými označeními či vizuály „ťapka.cz“, a to již nyní aktivní či v budoucnu vyvinuté a zprovozněné, a jejichž provozovatelem (uvedeným na příslušné platformě) je Marek Polcar IČ: 03840131 - Paláskova 1107/2, Praha 8, 18200.
 2. „Námi“, „my“ či „naše“ v textech nepocházejících od uživatelů se označuje ťapka.cz tým provozovatele.
 3. Obsahem se míní všechna data, umístěná (uploadovaná) uživateli na ťapka.cz, včetně zveřejněných informací a komunikace uživatelů prostřednictvím webu ťapka.cz.
 4. Ceník – aktuální ceník tarifů je publikovaný na adrese https://tapka.cz/cenik.html.
 5. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která objednala službu nebo je uvedena jako majitel a plátce v databázi poskytovatele.

II. Ochrana a zpracování osobních údajů

 1. Registrací na ťapka.cz vyslovujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů zadaných při registraci, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména s jejich vedením v databázi registrovaných uživatelů. Vaše data budou použita pro účely správy serveru ťapka.cz a mohou být použita pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb..
 2. V rozsahu, v jakém tyto osobní údaje zveřejníte na ťapka.cz, dáváte souhlas k jejich zpřístupnění celosvětově na internetu. ťapka.cz si vyhrazuje právo sdílet tyto údaje dále se subjekty třetích stran, například pro potřeby mobilních aplikací. Zavazujeme se však chránit takto poskytnuté údaje tak, aby u třetích stran nedocházelo k jejich neoprávěnému shromaždování nebo jinému zneužívání.
 3. Vaše osobní údaje budou vedeny v databázi registrovaných uživatelů po dobu, kdy bude trvat Vaše registrace. Máte právo kdykoli registraci zrušit a tím dojde k odstranění Vašich osobních údajů z databáze.
 4. Dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., vás poučujeme, že máto právo svůj souhlas na zpracování osobních dat bezplatně kdykoliv na adrese ťapka.cz odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se můžete na ťapka.cz obrátit a případně se můžete s podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
 5. Registrací dáváte souhlas se zasíláním informačních e-mailů s novinkami z ťapka.cz a taky emailů s nabídkami a informacemi od partnerů ťapka.cz. Nastavení zasílání můžete kdykoliv zrušit žádostí na email info@tapka.cz.

III. Práva a povinnosti klienta

 1. Klient je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Klient je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s poskytovatelem.
 2. Klient je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou.

IV. Registrace a bezpečnost profilu

 1. Zavazujete se, že nebudete na ťapka.cz zadávat žádné falešné informace o vlastní osobě a nebudete vytvářet profily pro cizí osoby bez jejich a našeho výslovného povolení.
 2. Nevytvoříte si více jak jeden chovatelský profil.
 3. Pokud deaktivujeme Váš profil, nevytvoříte si jiný bez předchozí konzultace s námi.
 4. Své osobní údaje a kontaktní informace profilu budete udržovat aktuální.
 5. Zvolíte si rozumné heslo, které nebudete nikomu sdělovat.
 6. Nebudete používat ochranné známky, logo a jiná označení ťapka.cz v jakékoliv podobě ani jakákoliv další označení použitá na ťapka.cz pro aktivity zde pořádané (např. označení rubrik, soutěží), bez předchozího písemného souhlasu z naší strany. Tento závazek se týká i použití mimo platformu ťapka.cz.
 7. Pokud si pro svůj profil vyberete název, který se kryje s jakýmikoliv aktivitami ťapka.cz, našich komerčních partnerů, či je z nějakého důvodu nárokován třetí stranou (majitel ochranné známky, dříve chovatelská stanice atd.), vyhrazujeme si právo Váš profil zrušit včetně odstranění všech na něm umístěných informací a obsahu a uvolnit jeho název k další registraci bez předchozího upozornění.
 8. Vámi zvolený název chovatelské stanice je mezinárodně uznaným federací FCI (Fédération Cynologique Internationale)
 9. Označíte se jako majitel pouze těch psů, které opravdu vlastníte.
 10. Zavazujete se, že budete vytvářet psí profily pouze pro existující čistokrevné psy (s platným průkazem původu).

V. Práva k vkládanému obsahu

 1. Uživatel, který vkládá na ťapka.cz jakýkoliv obsah, odesláním tohoto obsahu na svůj ťapka.cz profil potvrzuje, že je nositelem veškerých autorských práv a dalších práv k umísťovanému obsahu, potřebných k legálnímu umístění obsahu na ťapka.cz a jeho zpřístupnění dalším uživatelům ťapka.cz a jiným osobám (veřejnosti).
 2. Zveřejnění jakéhokoliv obsahu na Vašem profilu znamená, že tato informace je volně přístupná celosvětově na Internetu a kdokoliv na ni může odkazovat, jakož ji i sám kopírovat a dále šířit. Profily na ťapka.cz jsou veřejné, neposkytují možnost nastavení soukromí tak, aby Váš profil mohly sledovat pouze vybrané osoby.
 3. Umístěním obsahu uvedeného shora na ťapka.cz souhlasíte s celosvětovým zpřístupněním tohoto obsahu veřejnosti v nehmotné podobě prostřednictvím portálu ťapka.cz, s tím, že nemáte z toho titulu vůči ťapka.cz či komukoli jinému nárok na jakoukoli úplatu nebo jinou protihodnotu.
 4. není podmínkou pro realizaci uvedeného opatření.
 5. Odpovídáte za to, že jste sám/sama oprávněn/a k vyslovení souhlasu s těmito podmínkami, případně ho vyslovuje i v platném zastoupení všech dalších osob, jejichž souhlas je zapotřebí.
 6. Provozovatel ťapka.cz nepřebírá povinnost Vámi umístěný obsah chránit a nenese žádnou odpovědnost za porušení Vašich práv k obsahu, který jste umístili na ťapka.cz.
 7. Co se týká obsahu umístěného na ťapka.cz jinými uživateli, zavazujete se respektovat práva, jimiž je chráněn, a využívat ho pouze v mezích dovolených příslušným zákonodárstvím (obvykle v mezích osobní potřeby fyzické osoby).
 8. Jsme vděční za jakékoliv Vaše připomínky a podněty k fungování a vylepšení ťapka.cz, berte však na vědomí, že použitím Vašeho nápadu nebo Vámi zaslaného materiálu nevzniká ťapka.cz žádná povinnost Vám nápad nebo použití materiálu a v něm obsažených informací jakkoliv kompenzovat; jeho předáním souhlasíte s jeho využitím za těchto podmínek, včetně podmínky bezúplatnosti.

VI. Zásady užívání a komunikace

 1. ťapka.cz má právo pozastavit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 5 pracovních dnů.
 2. ťapka.cz má právo zrušit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 30 pracovních dnů.
 3. Nebudete na ťapka.cz umísťovat žádný obsah ani činit žádné akce, jež by směřovaly k možnému porušení nebo ohrožení práv jiných osob.
 4. Nebudete ťapka.cz využívat k nezákonným nebo nekalým aktivitám.
 5. Vámi umísťovaný obsah nebude propagovat ani obsahovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci ani nezákonné aktivity.
 6. Vámi umísťovaný obsah bude respektovat soukromí jiných osob.
 7. Nebudete slovně ani jinak obtěžovat jiné uživatele ťapka.cz (včetně zasílání nevyžádaných sdělení - spam).
 8. Nebudete na ťapka.cz vkládat osobní data jiných osob, kopie jakýchkoliv dokladů apod.

VII. Bezpečnost

Snažíme se udržet ťapka.cz co nejbezpečnějším a nejpřívětivějším místem pro všechny naše uživatele. Nemůžeme to ovšem nikdy stoprocentně garantovat. K tomu, aby byl ťapka.cz co nejbezpečnější, potřebujeme Vaši pomoc. Zavazujete se dodržovat následující podmínky:

 1. Nebudete shromažďovat jakákoliv data o uživatelích ťapka.cz, zejména pak ne s využitím jakéhokoliv automatizovaného pomocníka, jako jsou softwaroví roboti apod.
 2. Nebudete na ťapka.cz vytvářet žádné pyramidové marketingové aktivity, ať již pro propagaci komerční služby či čehokoliv jiného, včetně vlastní kapely.
 3. Nebudete uploadovat viry či malware (ani obsah, u něhož si tím nejste jisti), stejně tak nebudete ani vkládat odkazy na stránky, které by mohly viry, malware či jakýkoliv jiný útočný software obsahovat.
 4. Nebudete napadat profily jiných uživatelů, neoprávněně zjišťovat nebo užívat jejich hesla a přihlašovací údaje, či jakkoliv jinak se pokoušet manipulovat s profily, jejichž zakladatelem nejste Vy.
 5. Nebudete skrze své profily na ťapka.cz pořádat žádné soutěže bez předchozí konzultace s námi.
 6. Nebudete činit nic, co by mohlo ohrozit provoz webu ťapka.cz, jakkoliv poškodit jeho systém a správnou funkčnost. Jakékoliv úpravy profilu, které nejsou přímo připravené v administraci profilu, jsou zakázané.
 7. Nalezené chyby v systému nám nahlásíte a nebudete je zneužívat.

VIII. Porušení uživatelských podmínek

ťapka.cz respektuje práva všech svých uživatelů, stejně tak ale chrání i práva ostatních osob. To samé očekáváme i od Vás.

 1. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoliv Váš obsah, pokud se domníváme, že odporuje těmto Uživatelským podmínkám.
 2. Pokud se domníváte, že jsou jakkoliv porušena Vaše práva, napište nám na email info@tapka.cz
 3. Pokud byste opakovaně porušovali tyto Uživatelské podmínky, vyhrazujeme si právo zrušit Váš profil a zablokovat Vám přístup k ťapka.cz. Na to vás upozorníme e-mailem či zobrazeným textem při Vašem příštím přihlášení na ťapka.cz, takové upozornění však není podmínkou pro realizaci uvedeného opatření.

IX. Funkčnost ťapka.cz

 1. Je naším prioritním zájmem udržovat plnou funkčnost ťapka.cz, zdokonalovat a rozšiřovat jeho funkce a vytvářet uživatelsky komfortní prostředí. Nepřebíráme však vůči uživatelům žádnou odpovědnost za splnění těchto podmínek. Neneseme odpovědnost za zachování obsahu umístěného na ťapka.cz a uživatel nemůže uplatnit žádné nároky z výpadků nebo omezení funkčnosti, ztráty dat, ukončení provozu a jiných podobných skutečností týkajících se ťapka.cz. Jsme oprávněni kdykoli ukončit provoz ťapka.cz.
 2. Vzhled a prezentace vašich profilů i celého portálu ťapka.cz se může změnit, buď jako celek například při redesignu nebo rozšiřování funkčnosti nebo i v závislosti na zařízení (napřiklad mobilní zobrazení apod.)

IX. Odpovědnost provozovatele ťapka.cz za obsah

 1. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah umístěný uživateli na portál ťapka.cz, jeho užití a nakládání s ním.
 2. Pokud kdokoliv zahájí jakýkoliv soudní či jiný spor směřující proti Vašim akcím či Vámi umístěnému obsahu na ťapka.cz, a bude-li se v něm domáhat i nároků vůči provozovateli ťapka.cz, zavazujete se nahradit nám veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů právního zastoupení ve skutečné výši. Totéž platí pro mimosoudní uplatnění a případné vypořádání takových nároků.
 3. Rovněž tak se zavazujete nahradit nám náklady spojené s úkony vyvolanými Vaším porušením Uživatelských podmínek (včetně nákladů právních služeb potřebných k právnímu posouzení Vašeho jednání).
 4. Jsme poskytovatelem prostoru na webu, který se snažíme spravovat dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, a který preventivně chráníme těmito Uživatelskými podmínkami.

X. Poplatky a úhrady

 • Služba ťapka.cz si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu nebo seznam vlastností kteréhokoliv z tarifů zmíněných v Ceníku. Klientovi je umožněno využívat vlastnosti tarifu v takové míře, v jaké se nacházel v okamžiku platby, a to po dobu období zaplaceného fakturou za daný tarif.
 • Služba umožňuje používat zdarma tarif FREE, který není omezen délkou používání. Jakmile přejde klient na placený tarif, bude mu vystavena faktura.
 • Úhrady za službu se provádí předem a jsou nevratné.
 • Změna tarifu služby je okamžitá. Faktura za nový tarif bude vystavena po skončení období, které bylo zaplaceno předchozí fakturou.
 • XI. Závěrečné prohlášení

  Snažíme se udržet ťapka.cz aktivní, bez bugů a co nejvíce bezpečný. Přesto však ťapka.cz používáte na vlastní riziko. My Vám poskytujeme ťapka.cz tak, jak je, bez jakýchkoliv záruk toho, že se na stránkách nic nezmění a že ani celkové směřování a filosofie naší stránky se nemůže kdykoliv změnit. Nezaručujeme, že naše stránky jsou naprosto bezpečné a zabezpečené, ačkoliv se o to snažíme. Nejsme zodpovědní za ochranu Vašeho obsahu, který na ťapka.cz nahráváte. Nejsme zodpovědní ani za akce, obsah, informace nebo data poskytovaná třetími stranami. Souhlasem s těmito podmínkami se vzdáváte možnosti vyžadovat takovouto zodpovědnost po členech týmu ťapka.cz jakoukoliv soudní či jinou cestou.

  Pokud nevynucujeme dodržování těchto podmínek na některých profilech v plné síle, neznamená to, že dáváme souhlas k porušování daného pravidla.

  Jakýkoliv souhlas s konáním či povolení výjimky z Uživatelských podmínek musí být odeslán z oficiálního emailu ťapka.cz, v případě požadavku z naší strany i vytištěn a podepsán oběma stranami. V případě převodu provozování ťapka.cz na jiný subjekt nebo spojení s jiným subjektem práva a povinnosti vyplývající z Uživatelských podmínek přecházejí na nového provozovatele, včetně závazků do té doby vzniklých.

  XII. Změny Uživatelských podmínek

  1. Tyto Uživatelské podmínky mohou být kdykoli změněny.
  2. Aktuální verze Uživatelských podmínek je volně umístěná na ťapka.cz. Každý uživatel je sám odpovědný za sledování změn Uživatelských podmínek, aniž bychom byli povinni ho na změny zvlášť upozorňovat.
  3. Vyslovujete svůj souhlas s tím, respektovat Uživatelské podmínky v jejich aktuálním znění. Pokud jednáte jako zástupce dalších osob, vyslovujete svůj souhlas i za tyto osoby, které se zavazují Uživatelské podmínky respektovat.

  Ťapku provozuje: Marek Polcar IČ: 03840131 - Paláskova 1107/2, Praha 8, 18200 - Kontakt: info@tapka.cz

  Podmínky užívání - Ochrana osobních údajů